Projectstatus: Voltooid
De eerste fase in deze samenwerking is afgerond. Twee uitwerkingen worden voorgelegd aan de gebruikers.
Functiegericht wegbeheer, samenwerking met infrabedrijven
832895bf2e357586e6a3ab9752781ce0c5d9161a original

Informatie voor en vragen van de betrokken infrabedrijven worden hier beschikbaar gesteld.

vorige volgende
februari 2014

Vertrouwelijkheid van de ingebrachte kennis

Auteur: | Datum: 26-02-2014

Vraag : Artikel 5 punt 5 van de samenwerkingsovereenkomst.  Kennis komt beschikbaar bij tussentijdse beëindiging. Bij voortzetten maar niet doorgaan na beoordeling, blijft dan de kennis vertrouwelijk?

 

Antwoord : Deze vraag speelt bij meerdere van de betrokken infrabedrijven. Hoe en of we dit kunnen en willen ondervangen, is één van de bespreekpunten op de bijeenkomst op 17 maart.

Vraag : functies van de wegen.

Auteur: Reinder Boon | Datum: 28-02-2014

Vraag : Tijdens ons gesprek in Lochem melde jullie dat er ook aangegeven zou worden welke functie de bestaande wegen in het pilotgebied zouden hebben. Ik kan dit helaas niet in de stukken vinden. Zouden jullie dit nog kunnen aangeven ajb?

 

Antwoord : De functies die de weg heeft voor de aanwonenden en de aan deze wegen gevestigde bedrijven staan op het projectenoverzicht. Via de link : http://www.lochem.projectenoverzicht.nl/sameninfra komt u bij dit projectenoverzicht. In het menu (links) onder “beschikbaar gestelde informatie” deze informatie per weg downloaden. In hoofdstuk 4.2.2. van de procesbeschrijving staat in de tweede alinea hoe hier gebruik van gemaakt wordt.


Meerdere deelnemende partners

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Fase 2, 3e regel van de procesbeschrijving: Kunt u een limiet aangeven voor ‘meerdere van de deelnemende partners’?

 

Antwoord : We gaan nog met u in overleg over de wijze van presentatie van uitwerkingen. Het bestaande idee is dat er één uitwerking door de gebruikers (zie ook hoofdstuk 4.2 van de procesbeschrijving)  als ‘beste’ wordt beoordeeld. Is deze uitwerking ontstaan vanuit een coalitie van deelnemende infrabedrijven dan is er geen limiet aan het aantal deelnemers binnen deze coalitie.

Reconstructie buiten het pilotgebied

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Fase 2, 11e regel van de procesbeschrijving : Past de reconstructie van wegen buiten het pilotgebied wel binnen de pilot? Het lijkt op regulier onderhoud.

 

Antwoord : Fase 1 is theoretisch waarbinnen een aantal doelen worden onderzocht. Het gaat dan voornamelijk over draagvlak,  haalbaarheid en de werkmethodiek. In fase 2 gaan we de resultaten in de praktijk uitproberen. De gemeente heeft hiervoor een budget beschikbaar gesteld van  € 500.000,-- excl. btw en wil dit gebruiken voor wegen die ook daadwerkelijk aan vervanging toe zijn. De verwachting is dat er binnen het pilotgebied niet voldoende wegen in 2014 aan vervanging toe zijn om dit budget volledig te kunnen gebruiken. Vandaar dat er wegen gereconstrueerd kunnen worden op andere plekken binnen de gemeente.

Commerciële belangen

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 2.4 van de procesbeschrijving : Wordt voorafgaand aan de beantwoording bepaald of de commerciële belangen rechtmatig zijn?

 

Antwoord : Onder rechtmatig verstaan we : wettig, behoorlijk, legitiem, etc. De gemeente is per definitie hieraan gehouden.

Aantal wegprofielen

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 4.1 van de procesbeschrijving : Hoe gaat de opdrachtgever om met een aanbieder die minder als 7 wegprofielen wil hanteren voor functioneel wegbeheer?

 

Antwoord : Dat is geen probleem, dit kan een keuze zijn van het infrabedrijf.

Onderhoudstermijnen

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 4.2.1, randvoorwaarde 3B: Wanneer geeft u duidelijkheid over de onderhoudstermijn?

 

Antwoord : De gemeente laat het graag aan de infrabedrijven over om te komen met voorstellen voor de contracten en termijnen voor onderhoud.

Beoordeling procesmanagement

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 4.2.2 van de procesbeschrijving : de geanonimiseerde technische uitwerkingen worden beoordeeld. Hoe wordt het procesmanagement beoordeeld?

 

Antwoord : Op 17 maart zijn alle infrabedrijven en de klankbordgroep van Wakker Laorne uitgenodigd dit te bespreken. De gemeente nodigt de infrabedrijven nadrukkelijk uit om als partner op basis van vertrouwen samen te werken en wil niet van te voren alles uitgewerkt en / of uitgedacht hebben.

Wegingsfactoren

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 4.2.2 van de procesbeschrijving: Worden er geen wegingsfactoren gebruikt voor aanwonenden en bedrijven?

 

Antwoord : Vooralsnog wordt hier niet aan gedacht. Leven er andere ideeën dan kunnen die op 17 maart besproken worden.

Beoordeling door overige stakeholders

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : Par 4.2.2 van de procesbeschrijving : Overige stakeholders stemmen niet mee maar aanpassingen zijn wel mogelijk. Kunt u dat toelichten?

 

Antwoord : Overige stakeholders zijn de lokale economische en maatschappelijke belangen. De verwachting is dat dit niet meer tot grote aanpassingen zal leiden. Immers een agrariër zal aangeven dat de melkwagen of het loonbedrijf bij het bedrijf of bijbehorende landbouwpercelen moet kunnen komen. Friesland Campina zal daar naar kijken en zien dat dat in de uitwerking al is meegewogen.

Financiele doelstellingen

Auteur: | Datum: 28-02-2014

Vraag : H 5 van de procesbeschrijving : Wanneer worden de financiële doelen verstrekt? Voorafgaand aan de uitwerking van oplossingen?

 

Antwoord : Er wordt volop aan gewerkt met als doel om deze informatie uiterlijk in week 11  beschikbaar te maken.

maart 2014

Kielersdijk toegevoegd

Auteur: | Datum: 03-03-2014

De geanonimiseerde informatie over de Kielersdijk is toegevoegd op de pagina beschikbare informatie.

Aanbesteding in fase 3

Auteur: | Datum: 03-03-2014

Vraag : Waarom wordt in deze fase niet aangegeven dat ook deze 6 bedrijven of bedrijven die voldoen aan de vraagstelling, voor de uiteindelijke totale functiegericht wegbeheer over geheel Lochem worden uitgenodigd?

 

Antwoord : In fase 3 van de procesbeschrijving wordt aangegeven dat de gemeente zal onderzoeken of de uiteindelijke invoering van functiegericht wegbeheer kan worden aanbesteed bij de betrokken infrabedrijven.

juni 2014

Verkeerstellingen beschikbaar

Auteur: Reinder Boon | Datum: 03-06-2014

De verkeerstellingen zijn vandaag op het projectenoverzicht beschikbaar gemaakt voor de infrabedrijven. Deze tellingen staan op de pagina : Beschikbaar gestelde informatie.

Onderteking swo in geval van coalitievorming

Auteur: | Datum: 04-06-2014

Vraag : moeten infrabedrijven die wensen samen te werken ieder apart of gezamenlijk een samenwerkingsovereenkomst ondertekenen ?

Antwoord : Samenwerken kan inderdaad maar zorg er voor dat aan de voorwaarden die genoemd staan in artikel 6 (Conform artikel 6 lid 1 swo de combinatie. Volgens het tweede lid dragen de samenwerkingspartners samen één oplossing aan. Volgens het derde lid is er één contactpersoon.)

Voor wat betreft het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst ziet de gemeente de volgende keuzes die door de samenwerkende infrabedrijven gemaakt kunnen worden :

 1. Of beide bedrijven tekenen ieder één overeenkomst en werken vervolgens samen. Elk bedrijf is op grond van de eigen overeenkomst aansprakelijk en verantwoordelijk. Op die manier kunnen jullie ook makkelijker weer uit elkaar. 
 2. Of beide bedrijven tekenen samen één overeenkomst, in welk geval ze elk hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de uitvoering van die overeenkomst; er is sprake van één oplossing, maar valt niet zozeer onder artikel 6. Artikel 6 gaat over combinatie-vorming ná ondertekening van de swo. In dit geval wordt de combinatie vooraf aangegaan, dus voordat de swo (incl artikel 6) wordt getekend. Wel goed om voor ondertekening af te spreken dat artikel 6  lid 3 ook in dit geval van toepassing wordt verklaard, dus één contactpersoon als dat kan. 
 3. Of één bedrijf tekent en werkt samen met een van de andere infrabedrijven die dan  onderaannemer wordt. Het bedrijf dat tekent heeft de verantwoordelijkheid. Conform artikel 6 eerste lid  (onderaannemer). Het bedrijf dat niet tekent doet eigenlijk formeel niet mee.

 

Correctie in bestand wegvakken pilotgebied

Auteur: | Datum: 05-06-2014

Vraag : De Kattendaal staat op de Excel lijst als interne weg, maar op tekening als toegangsweg. Hetzelfde geldt voor de Holmershuizen. Kunnen jullie aangeven wat juist is? De tekening of de Excel lijst?

Antwoord : Kattendaal is inderdaad toegangsweg en staat verkeerd opgenomen in het bestand. Het bestand zal worden aangepast en opnieuw via een email beschikbaar worden gemaakt.

Opmerking : bestand is aangepast en gemaild op 5 juni 2014

 


Toelichting artikel 2.5 swo : benaderen stakeholders door infrabedrijvens

Auteur: Reinder Boon | Datum: 07-06-2014

Vraag : Kunnen jullie een lijst met stakeholders vrijgeven zodat er geen enkel misverstand kan ontstaan over wie jullie wel en wie jullie niet als stakeholder zien? Jullie hebben al eerder aangegeven dat de bewoners als stakeholder worden gezien maar welke stakeholders zijn er nog meer?

Antwoord : Naast de aanwonenden en de aan de wegen gevestigde bedrijven zijn ook belanghebbende stakeholders de lokale economische en maatschappelijke belangen alsmede medewerkers van de gemeente.

Op het projectenoverzicht zijn een groot aantal van deze stakeholders te vinden (http://www.lochem.projectenoverzicht.nl/functie --> betrokken mensen -->tabblad belanghebbenden en geïnteresseerden). Is er twijfel of een stakeholder hier wel of niet onder valt overleg dan met de gemeente.

De gemeente heeft er op zich geen problemen mee (zou dit willen aanmoedigen) dat infrabedrijven met belanghebbende stakeholders in gesprek raken maar wil daar regie op voeren om dit in juiste banen te leiden. Overigens is de kerngroep is van mening dat van aanwonenden en aan de wegen gevestigde bedrijven voldoende bekend is door de ingevulde formulieren.
 

Omschrijving interne wegen

Auteur: | Datum: 13-06-2014

Vraag : Op de tekening wordt gesproken over interne wegen. In de procesbeschrijving hoofdstuk 4.1 wordt er gesproken over: Klinkerwegen, Landbouwwegen en Recreatieve verbindingswegen welke van de 3 is van toepassing op de interne weg.

Antwoord : De omschrijving interne wegen op de tekening is een werknaam. De infrabedrijven bepalen zelf met welk van de beschikbare wegprofielen (landbouwweg, recreatieweg, etc.)  zij deze wegen met functiegericht wegbeheer gaan herwaarderen.

Rekentechnisch uitgangspunt verduidelijken

Auteur: Reinder Boon | Datum: 16-06-2014

Vraag : Even voor de zekerheid. Moeten we er voor de pilot van uitgaan dat alle wegen in het pilotgebied aan vervanging toe zijn ?

 

Antwoord : Ja, dat is inderdaad het uitgangspunt.

Verduidelijking toegangsweg Verwoldseweg

Auteur: | Datum: 17-06-2014

Vraag : Op de tekening is aan de westzijde het laatste stukje van de Verwoldseweg provinciale weg N332 niet meegenomen. Dat vonden we wat vreemd. Is dit correct?

 

Antwoord : Per abuis houdt de Verwoldseweg als toegangsweg op bij de kruising met de Pastorielaan. Als toegangsweg moet dit doorlopen tot aan de tunnel onder de N332. In onderstaand kaartje is dit aangevuld.

Verduidelijking datum aanleveren uitwerkingen

Auteur: | Datum: 17-06-2014

Vraag : Zouden jullie de exacte datum van indienen nog een keer willen aangeven?

 

Antwoord : Op 18 juli a.s. moet minimaal het volgende worden aangeleverd :

 • Naam van de wegen in het pilotgebied met de bijbehorende nieuwe wegprofielen die jullie willen toepassen;
 • Dwarsprofielen van de nieuwe wegprofielen die jullie willen toepassen (alleen van de wegprofielen die jullie daadwerkelijk gebruiken);
 • De bijbehorende financiële onderbouwing

 
Na 18 juli kan er met jullie worden samengewerkt aan het presenteren van de uitwerkingen .
 

Is inleveren van de oplossingen na 18 juli mogelijk ?

Auteur: | Datum: 21-06-2014

Vraag : Momenteel zijn wij druk aan het brainstormen welke oplossingen wij willen aandragen en verwachten daar pas medio juli geheel uit te zijn. 19 juli begint bij ons de bouwvak en traditioneel is het de weken voor de bouwvak erg druk met diverse calculaties hierdoor is het voor ons haast niet mogelijk de bedachte oplossingen financieel door te rekenen (inclusief life cycle over 25 jaar). Om deze reden willen wij voorstellen of wij onze oplossingen en financiële onderbouwingen in de week van 25 augustus mogen inleveren.

 

Antwoord : De gemeente heeft het verzoek om de oplossingen niet uiterlijk 18 juli a.s. maar in de week van 25 augustus a.s. aan te leveren intern besproken en is tot de conclusie gekomen dat dit helaas niet mogelijk is.

De volgende overwegingen hebben meegespeeld :

 • In samenspraak met alle infrabedrijven is op 28 mei j.l. alle benodigde informatie aangeleverd. Dat geeft de infrabedrijven een periode van ruim 7 weken om oplossingen uit te werken. Alle infrabedrijven hebben aangegeven voldoende te hebben aan 4 tot 6 weken.

 

 • Het uiterlijk in de week van 25 augustus a.s. kunnen beoordelen van de selectiecriteria  geeft onvoldoende tijdsruimte voor de voorbereiding van de beoordeling van de gunningscriteria in september.

juli 2014

Verschillende looptijden in de pilot

Auteur: | Datum: 01-07-2014

Vraag :

Er is in een overleg gesproken over de levenscycli van wegen en looptijden van het onderhoudscontract. Wellicht is het duidelijk maar voor de zekerheid de uitleg hoe met de verschillende termijnen om te gaan. 

Uitleg :

Binnen de pilot is er sprake van twee verschillende looptijden. Enerzijds de levenscyclus van de wegen die infrabedrijven aanbieden binnen functiegericht wegbeheer. Het aantal jaren van een  levenscyclus wordt door de infrabedrijven bepaald. De jaren van de levenscyclus die beoogd is de delingsfactor om te komen tot een prijs per jaar per vierkante meter van de nieuwe weg.

Anderzijds is er sprake van de looptijd van het onderhoudscontract dat vaststaat op 30 jaar.

Voor de duidelijkheid : het gaat om twee verschillende looptijden !! Met andere woorden de lengte van de levenscyclus van de nieuwe weg staat los van (zal dus veel langer zijn) de looptijd van het onderhoudscontract.

 

Wat aan te leveren op 18 juli a.s.

Auteur: | Datum: 02-07-2014

Vraag :

Jullie hebben aangegeven bij het beantwoorden van 1 van de vragen dat 18 juli minimaal een aantal zaken door ons moet worden aangeleverd. Betekent dit dat de doorkijk naar de samenwerking met en betrokkenheid van de bewoners in de presentatie naar voren kan komen en dit niet meeweegt in jullie beoordeling van de stukken van 18 juli? De beoordeling is dan alleen een toets door de gemeente of wij voldoen aan de financiële randvoorwaarden.
 
Antwoord :

In de mail van 28 mei j.l. is in de bijlage “beoordelingssystematiek uitwerkingen infrabedrijven functiegericht wegbeheer V280514” beschreven wat op 18 juli moet worden aangeleverd. Het gaat dan specifiek om de selectiecriteria die wij onderstaand nog even weergeven :
 
Selectiecriteria :
I.                 Doelstelling reductie van 70 % op de jaarlijkse kosten voor reconstructie en onderhoud van de wegen. Uitwerking op basis van een oneindige levenscyclus (zie II) vertaald naar een bedrag in euro’s / per m2 / per jaar.
II.               Het in beeld brengen van de levenscyclus (van aanleg via klein en groot onderhoud tot aan reconstructie) van de uitwerking van ieder wegprofiel en het aannemelijk maken dat deze levenscyclus haalbaar is op basis van de kwaliteit van de weg. (in geval van innovatieve ontwerpen / materialen relevant onderzoek en / of referenties);
III.              Voldoen aan wetgeving (Uw uitwerkingen moeten minimaal voldoen aan de voorgeschreven technische en veiligheidsrandvoorwaarden die in wetgeving zijn vastgelegd. Het gaat hier om wetgeving en dus mogen de adviezen van het CROW als aanvullend en niet bepalend worden gezien)
IV.              Een onderhoudscontract voor een periode van 30 jaar.

Voor de goede orde :
-         de gemeente vraagt om een beeldvormend voorbeeldcontract wat nog verder uitgewerkt kan worden in fase 2
-         in fase 2 zal ook de politieke haalbaarheid van de contractperiode verder worden onderzocht.

 

Wegvak Markeloseweg tot aan Bolksbeek

Auteur: | Datum: 07-07-2014

Vraag :

Op de tekening met de wegen die jullie hebben verstrekt is het gedeelte van de Markeloseweg vanaf de Dwarsdijk tot de Bolksbeek aangeven als doorgaande weg, dit gedeelte komt echter niet voor in de Excel lijst die door jullie is verstrekt. Moeten we dit gedeelte op tekening wel of niet meenemen?

Antwoord :

Inderdaad staat de Markeloseweg vanaf de Dwarsdijk tot de Bolksbeek aangegeven als doorgaande weg maar dit gedeelte valt buiten de pilot en hoeft dus niet meegenomen te worden in de uitwerkingen.

Breedte van de wegen wijkt af.

Auteur: | Datum: 14-07-2014

De vraag :
We zijn nu een aantal opties aan het doorrekenen. Daarvoor hebben we de lengtes van de wegen opgemeten in Acad en naast het Excel bestand van jullie gehouden.
We lopen dan tegen en aantal vreemde zaken aan:

 • De gemiddelde breedte van de wegen is niet nauwkeurig genoeg uit Acad te halen. We hanteren de breedte voor de weg uit jullie Excel bestand. Is dit een juist uitgangspunt?
 • Als we de breedte en de lengte van de weg die jullie hebben opgegeven in het Excel bestand, gebruiken om de door jullie opgegeven oppervlakte  te controleren, dan komen we bijna in alle gevallen tot een andere oppervlakte. We willen graag weten wat correct is en we moeten aanhouden. Als voorbeeld wegvak A (onze nummering) de Markeloseweg. Als we jullie breedte van 3,15 m vermenigvuldigen met jullie lengte van 159 m dan hoort daar een oppervlakte van 500,85 m2 bij. Jullie geven op 681 m2. Een significante afwijking van 35%. Als wij de lengte opmeten vanuit de Acad tekening dan meten wij een lengte 178 m en jullie geven op 159 m.  Als we dan de door ons gemeten lengte vermenigvuldigen met jullie opgegeven breedte van 3,15 m dan komen we aan een oppervlakte van 560,70 m2. Zo kloppen heel veel dingen niet in het Excel bestand. Dit leidt bij ons tot de nodige verwarring. In deze fase moeten wij ervan uit kunnen gaan dat de door de gemeente aangeleverde gegevens correct zijn voor de prijsvorming. 
 • Verder komen we bij de controle van de lengtes van de wegen bij heel veel gevallen tot een andere lengte. Ook hiervan willen we graag weten of jullie uitgangspunt correct is en wij deze moeten hanteren.

 

Het antwoord :

Omdat de berekeningen in de beleidsnotitie zijn gebaseerd op de vierkante meters kan voor de uitwerkingende inhoud van de kolom “Pavement Quantity asphalt” en de inhoud van de kolom “Pavement Length (m)” worden aangehouden.
Dus : de vierkante meters en de lengte van de wegvakken.