Project: Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
Projectstatus: Actief
De Raad heeft een akkoord gegeven op het Landschapscenario en nu wordt er gewerkt aan de implementatie van het plan.
Duurzaam onderhouden van de laanbomen in het buitengebied
7f7d01fae4fe924143b4382742a1667d548bcada original

De zoektocht naar de manier waarop de gemeente Lochem haar laanbomen in het buitengebied duurzaam kan gaan onderhouden.

vorige volgende
augustus 2014

Binnenkort in gebruik

Auteur: | Datum: 01-08-2014

De gemeente heeft nog geen vastgesteld beleid en budget voor het onderhouden van de bomen langs wegen in het buitengebied en zoekt naar oplossingen om dit in te voeren. Via dit weblog kunt u deze zoektocht volgen. Binnenkort worden de eerste berichten geplaatst.

november 2014

Wethouder geeft uitleg

Auteur: | Datum: 29-11-2014

Op 4 november heeft wethouder Kottelenberg uitleg gegeven over het project kostenneutraal boombeheer op de algemene ledenvergadering van de ROL (recreatie ondernemers Lochem).

Belangengroepen

Auteur: | Datum: 29-11-2014

Laanbomen dienen verschillende belangen, o.a. landschappelijke, cultuur-historische, recreatieve en economische belangen. Om al deze verschillende belangen in  beeld te krijgen, zijn de afgelopen weken belangengroepen gevormd. Inmiddels hebben wij een aantal gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van deze groepen. Op www.lochem.projectenoverzicht vindt u de verschillende belangengroepen terug.

Werkzaamheden noodkap

Auteur: | Datum: 29-11-2014

In de week van 1 tot en met 5 december worden de te kappen risicobomen gemerkt (het zogenaamde blessen) zodat duidelijk is om welke bomen het gaat. Overzichtskaarten van de te kappen risicobomen zijn vanaf maandag 8 december  te zien in alle dorpshuizen, het gemeentehuis en het loket in Gorssel. Per boom kunt u lezen wat de reden is voor de noodkap.

Waarom is er geen bezwaar mogelijk tegen de noodkap ?

Auteur: | Datum: 29-11-2014

Er is een aantal vragen gesteld over het ontbreken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het kappen van de risicobomen komende winter. Het gaat om dode en zeer slechte bomen die een groot risico vormen voor de weggebruiker. Deze bomen vallen onder de Boswet; in deze wet is geen bezwaarmogelijkheid opgenomen.
De inventarisatie van deze bomen is door professionele boomdeskundigen uitgevoerd, zij hebben alle bomen bekeken en de gebreken vastgelegd in een tabel. Zij hebben bepaald dat deze bomen een groot risico vormen voor de weggebruikers.

januari 2015

Rol van de belangengroepen.

Auteur: | Datum: 10-01-2015

Met de vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen zijn afspraken gemaakt over de rol die zij kunnen en willen vervullen. Natuurlijk kunnen deze vertegenwoordigers , als spreekbuis voor de achterban, niet verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat van het project. Zij zien er op toe dat het proces goed wordt doorlopen, zij denken mee in planvorming en zorgen zij er voor dat de ingebrachte randvoorwaarden (door de achterban ingebrachte wensen en eisen over het beleid en de uitvoering van werkzaamheden aan laanbomen uit de achterban zo goed als mogelijk worden opgenomen in de planvorming.

Een doorkijk naar de toekomst.

Auteur: | Datum: 10-01-2015

Op basis van de bestaande landschapsvisie wordt er met alle vertegenwoordigers  van de belangengroepen gewerkt aan de toekomstvisie voor bomen langs de wegen in het buitengebied. Als eerste is de belangengroep Natuur & Landschap hier mee aan het werk gegaan. De vragen zijn onder meer : Hoe ziet het landschap er over een aantal decennia uit ? Dit is bepalend voor bijvoorbeeld de wijze waarop gekapt gaat worden en welke bomen we gaan herplanten.

De landschapsvisie is te downloaden door het volgen van deze link.

 

april 2015

Risicokap

Auteur: | Datum: 03-04-2015

De risicokap van de 320 laanbomen is goed verlopen en enige weken geleden afgerond met het laatste freeswerk.

Beoordelen kwaliteit laanbomen

Auteur: | Datum: 03-04-2015

Afgelopen jaar heeft er een boomveiligheidscontrole plaatsgevonden van de laanbomen aan de hoofdwegen binnen de gemeente Lochem. De aankomende maanden zal deze boomveiligheidscontrole plaatsvinden voor de laanbomen aan de overige wegen om zo zicht te krijgen op aantallen en kwaliteit. Ook wordt zo in beeld gekregen wat de conditie van ons bomenbestand in het buitengebied is om zo tot een goed toekomstplan te komen.
 
Een boomveiligheidscontrole bestaat uit een grondig visueel onderzoek door een specialist en registratie in het beheerprogramma. Er wordt geïnspecteerd op de zichtbare kenmerken voor problemen (ziektes, beschadigingen of verkeerde groeiwijze) die in de boom aanwezig zijn. Hierbij wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van zwammen, op het groeigedrag, op vlekken of breuken van de bast of de stam, vlekken op de bladeren, oude of nieuwe wonden, enz.

juni 2015

Persbericht onderzoek laanbomen buitengebied

Auteur: | Datum: 15-06-2015

De gemeente heeft opdracht gegeven aan Berkelgroen uit Lochem om onderzoek te doen naar de vitaliteit van de bomen langs gemeentelijke wegen in het buitengebied van de gemeente Lochem. In het buitengebied staan ongeveer 70.000 bomen, waarvan er nu 50.000 geïnspecteerd worden. In 2014 is al boomonderzoek gedaan naar de vitaliteit van de bomen langs de grote doorgaande wegen in het buitengebied.

 

Lees verder

Overzichtkaart onderzoek laanbomen buitengebied

Auteur: | Datum: 15-06-2015

Een overzicht van de wegen waar de boominspectie deze zomer gaat plaatsvinden kunt u via dit bericht downloaden.

Lees verder
september 2015

Excursie met de vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen

Auteur: | Datum: 19-09-2015

Op donderdag 17 september is er voor de vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen een excursie georganiseerd. Tijdens deze excursie is op verschillende plaatsen stilgestaan bij specifieke landschappelijke kenmerken en consequenties van de te maken keuzes.
Naast diverse leden van de gemeenteraad en betrokken medewerkers van de gemeente was ook de Stentor uitgenodigd om deel te nemen aan de excursie. Het persartikel kunt u HIER downloaden.

oktober 2015

Persbericht uitkomst controle laanbomen in het buitengebied

Auteur: | Datum: 24-10-2015

Deze zomer heeft de gemeente Lochem haar laanbomen in het buitengebied gecontroleerd om onveilige situaties voor omwonenden en weggebruikers te voorkomen. 36.000 bomen kwamen in het onderzoek aan bod. De uitkomsten wijzen uit dat daarvan ongeveer 500 bomen aan vervanging toe zijn. Die vervanging door jonge aanplant gebeurt later, op een manier die past binnen het kenmerkende Achterhoekse landschap. 

Over deze uitkomsten is een persbericht verstuurd wat u HIER kunt downloaden.

november 2015

Proef met draaicirkels om plantafstanden te bepalen

Auteur: | Datum: 11-11-2015

Op initiatief van vertegenwoordigers uit de belangengroep landbouw heeft op 3 september jongstleden een proef plaatsgevonden. Met deze proef is bekeken welke draaicirkels vrachtwagens bij kruisingen nodig hebben en daar rekening met te houden bij toekomstige herplant. De proef is heel praktisch ingestoken en is er onder andere gewerkt met de wettelijke bepalingen die de logistiek managers van For Farmers en Friesland Campina hadden meegenomen.

Van deze proef is een video gemaakt die u kunt bekijken via onderstaande link :

Bekijk de video

januari 2016

Film over de excursie met de vertegenwoordigers van de belangengroepen

Auteur: | Datum: 19-01-2016

Zoals reeds eerder bericht was er op donderdag 17 september voor de vertegenwoordigers van de verschillende belangengroepen een excursie georganiseerd.

Van deze excursie is een videoverslag gemaakt wat u hier kunt bekijken.

Bekijk de video

april 2016

Uitleg wethouder Kottelenberg over de achtergrond van het project

Auteur: | Datum: 19-04-2016

Wethouder Kottelenberg geeft uitleg over de achtergrond bij de vraag of het beheer en onderhoud van de laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem anders en dus goedkoper kan worden georganiseerd.

Bekijk de video

Pilot herplant samen met dorpsraad Wakker Laorne

Auteur: | Datum: 19-04-2016

Op zaterdag 19 maart heeft de dorpsraad van Wakker Laorne een kleine honderd bomen herplant aan de Oude Holterweg. De gemeente werkt samen met belangengroepen en dorpsraden aan een nieuw plan voor het beheer en onderhoud van haar bomen langs de wegen in het buitengebied. Burgerparticipatie bij herplant is een onderdeel van dit nieuwe plan en met deze pilot is de haalbaarheid onderzocht. Hiervan is een video gemaakt die u hier kunt zien :

Bekijk de video

juli 2016

Vraag vanuit de achterban over de besteding van het geld dat de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld.

Auteur: | Datum: 09-07-2016

Uit de achterban van de belangengroep burgers kwam de vraag of het klopt dat de euro 200.000 die de gemeenteraad beschikbaar heeft gesteld voor onderhoud grotendeels is gebruikt voor andere uitgaves. Zo ja dan had de benodigde euro 6.500 om extra beeldbepalende bomen op te nemen in het landschap voor een groot aantal jaren hieruit gefinancierd kunnen worden.

De uitleg :

Door de middelen die beschikbaar zijn gemaakt door de gemeenteraad te koppelen aan het regiocontract werd het mogelijk om voor ruim € 302.000,00 achterstallig onderhoud weg te werken.

Dit vraag om enige uitleg. De gemeenteraad heeft op 11 november 2013 

Lees verder
september 2016

Gesprek met de dorpsraad Barchem

Auteur: | Datum: 15-09-2016

Op 12 september is er gesproken met de dorpsraad Barchem over het nieuwe laanbomenbeleid van de bomen in het buitengebied. Nadat de projectleider Annemieke Breukelaar dit nieuwe beleid heeft toegelicht en vragen heeft beantwoord, richtte het gesprek zich op de samenwerking tussen de dorpsraad en de gemeente bij het herplanten van nieuwe laanbomen. De dorpsraad reageerde unaniem positief op deze samenwerking en afgesproken is om binnen nu en twee maanden hierover verder te praten mogelijk aan de hand van concrete locaties voor herplant. 

oktober 2016

Overleg met Stichting Mooi Lochem

Auteur: | Datum: 07-10-2016


Deze week hebben we samen met dhr Schepers en dhr Muller namens Stichting Mooi Lochem de communicatie over het beleid van de bomen in het buitengebied doorgesproken. Zij gaan ons helpen met het zoeken naar de vragen die bij onze inwoners leven over het bomenbeleid. Ook hebben zij ons veel ideeën aangeleverd om gericht informatie te kunnen geven, bijvoorbeeld korte artikeltjes met foto’s plaatsen over bijvoorbeeld de betekenis van de stippen en nummers op de bomen. Stichting Mooi Lochem (www.mooilochem.nl)  wil deze berichtjes overnemen en plaatsen op hun eigen site, zodat we een breder publiek kunnen aanspreken. Een fantastisch initiatief!

Persbericht

Auteur: | Datum: 11-10-2016

Op 10 oktober is er een persbericht verstuurd over het onderhoud, de kap en de herplant van laanbomen in het buitengebied dat van start gaat. Het persartikel kunt u HIER downloaden.

november 2016

Vragen over de aankomende kap.

Auteur: | Datum: 19-11-2016

Momenteel bereiken de gemeente veel vraag over de kap van 683 bomen aankomende januari en februari. Veel vragen gaan over de zorg dat beeldbepalende bomen worden gekapt. De gemeente gaat in 2017 een lijst opstellen welke bomen als beeldbepalend worden gezien. Om te voorkomen dat er nu bomen worden gekapt die straks op die lijst zouden staan worden er in de aankomende kap alleen bomen meegenomen die niet aan het criteria beeldbepalend voldoen. De enige uitzondering die hierop gemaakt zou kunnen worden is als een beeldbepalende boom een risico vormt voor aanwonenden of weggebruikers.

Artikel in de Stentor over kap van risicovolle beeldbepalende bomen

Auteur: | Datum: 29-11-2016

In de Stentor is een artikel verschenen over de kap van bomen en dan met name over risicovolle beeldbepalende bomen. Dit artikel kunt u HIER downloaden

mei 2017

Artikel Stentor over herplant in Eefde door de Sportclub

Auteur: | Datum: 19-05-2017

Sportclub Eefde en de gemeente Lochem hebben op donderdagavond 11 mei nieuwe laanbomen geplant aan de Quatre Brasweg in Eefde. De sporters geven de jonge aanplant ook water in de komende tijd. Het artikel in de Stentor kunt u downloaden  HIER