Projectstatus: Voltooid
Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van het plan.
Belangen gemeente Lochem laanbomen Lochem
Logo gemeente Lochem
In beeld gebrachte randvoorwaarden
 • Op deze pagina treft u een overzicht aan van de randvoorwaarden die ingebracht zijn door gemeente Lochem. Deze randvoorwaarden zijn van belang bij het uitwerken van het project kostenneutraal beheren en onderhouden van de laanbomen in het buitengebied.

Randvoorwaarden milieu :

Beleidsmatige randvoorwaarden zijn ;

Milieudoelstellingen / omgevingskwaliteit

Aanvullende randvoorwaarden zijn :

 • Beeldkwaliteit zorgvuldig vastleggen bij onderhoud bomen
 • Hoogwaardige toepassing vrijkomende materialen
 • Voldoende afwateringsmogelijkheden van de berm

Aandachtspunten zijn :

 • Biomassa meenemen in aanbesteding Stedendriehoek-gemeenten of zoeken naar hoogwaardige toepassing
 • Raambestek voor inzet assistentie lokale aannemers bij calamiteiten
 • Participatie onderdeel laten uitmaken van de snoeiwerkzaamheden
 • Methode voor bermbeheer bepaalt de afzetmogelijkheden van de vrijgekomen biomassa
 • Regelmatige controle van de ecologische waarden is noodzakelijk om te kunnen bepalen wat de gevolgen zijn  van een andere onderhoudmethode voor de aanwezige flora & fauna
 • Zo weinig mogelijk aangroei / opbouw profiel uit kostenoverwegingen

Randvoorwaarden recreatie en toerisme :

Aanvullende randvoorwaarden zijn :

 • Behoud en versterken van Achterhoeks coulisselandschap

Aandachtspunten zijn :

 • Landschap is de belangrijkste kwaliteit voor de algehele toeristisch-recreatieve sector. Behoud van de kwaliteit van het landschap staat sterk onder druk; dit heeft negatieve economische effecten
 • Landschap bepaalt leefomgeving inwoners gemeente Lochem

Randvoorwaarden kerncontactfunctionarissen :

Beleidsmatige randvoorwaarden zijn :

 • Creëren maatschappelijk draagvlak

Aandachtspunten zijn :

 • Maak gebruik van dorpsraden en sleutelfiguren uit de samenleving

Randvoorwaarden juridische zaken :

Beleidsmatige aandachtspunten zijn : 

 • Voldoen aan zorgplicht voor bomen in het kader van veiligheid
 • Voldoen aan zorgplicht voor bomen in het kader van natuurbescherming (Flora & fauna- en de natuurbeschermingswet)
 • Voldoen aan wet- en regelgeving (APV, Boswet, Flora en faunawet, bestemmingsplan, etc.)

Aandachtspunten zijn :

 • Waarborgen van rechtszekerheid van burgers en betrokkenen beperken van risico's voor juridische geschillen / aansprakelijkheden
 • Afbakenen taken en verantwoordelijkheden Bboor

Randvoorwaarden natuur en landschap :

Beleidsmatige randvoorwaarden zijn :

 • Geen strijdigheid met de visie van het Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
 • Landschapsvisie als basis voor plan herplant

Aanvullende randvoorwaarden zijn :

 • Steden en dorpen sluiten vloeiend aan op het buitengebied

Aandachtspunten zijn :

 • Duidelijke, herkenbare structuren in het landschap aanbrengen / behouden of vervangen
 • Behouden / vergroten landschappelijke kwaliteit
 • In het LOP wordt de agrarische sector als een belangrijke beheerder van het buitengebied gezien
 • Toekomstbestendige inrichting wegen t.b.v. (landbouw-)verkeer

Randvoorwaarden financieel :

Beleidsmatige randvoorwaarden zijn :

 • Op termijn kostenneutraal (5 - 10 jaar)

Aanvullende randvoorwaarden zijn :

 • Structurele inkomsten biomassa en hout waarmee het bomenbeheer en de herplant zich binnen dit project op een innovatieve manier kan bekostigen
 • Lokale werkgelegenheid bevorderen
 • Werkgelegenheid bieden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt binnen de gemeente

Randvoorwaarden verkeer :

Beleidsmatige randvoorwaarden zijn :

 • Wegenwet

 Aanvullende randvoorwaarden zijn :

 • De weggebruiker moet voldoende zicht hebben om tijdig te kunnen stoppen of een kruising te overzien
 • Obstakelvrije zone dient toegepast te worden bij alle wegen
 • Profiel van vrije ruimte van de weg dient aangepast te worden aan weggebruikers
 • Vlucht- en berging zone toepassen bij gebiedsontsluitingswegen

Aandachtspunten zijn :

 • Bomen / beplanting kan worden ingezet om verkeersveiligheid te bevorderen (plantafstanden en type beplanting)

Heeft u vragen over bovenstaande informatie stuur dan een mail naar onzebomen@lochem.nl