Projectstatus: Voltooid
Er wordt nu gewerkt aan de implementatie van het plan.
Belangen achterban landbouw laanbomen Lochem
logo

Deze partnergroep brengt de randvoorwaarden in beeld die de achterban belangrijk vindt bij het ontwikkelen van een beleids- en uitvoeringsplan voor het beheren en onderhouden van de laanbomen in het buitengebied van de gemeente Lochem.

vorige volgende
november 2014

Belangengroepen

Auteur: | Datum: 29-11-2014

Laanbomen dienen verschillende belangen, o.a. landschappelijke, cultuur-historische, recreatieve en economische belangen. Om al deze verschillende belangen in  beeld te krijgen, zijn de afgelopen weken belangengroepen gevormd. Inmiddels hebben wij een aantal gesprekken gevoerd met de vertegenwoordigers van deze groepen. Op www.lochem.projectenoverzicht vindt u de verschillende belangengroepen terug.

Werkzaamheden noodkap

Auteur: | Datum: 29-11-2014

In de week van 1 tot en met 5 december worden de te kappen risicobomen gemerkt (het zogenaamde blessen) zodat duidelijk is om welke bomen het gaat. Overzichtskaarten van de te kappen risicobomen zijn vanaf maandag 8 december  te zien in alle dorpshuizen, het gemeentehuis en het loket in Gorssel. Per boom kunt u lezen wat de reden is voor de noodkap.

Waarom is er geen bezwaar mogelijk tegen de noodkap ?

Auteur: | Datum: 29-11-2014

Er is een aantal vragen gesteld over het ontbreken van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het kappen van de risicobomen komende winter. Het gaat om dode en zeer slechte bomen die een groot risico vormen voor de weggebruiker. Deze bomen vallen onder de Boswet; in deze wet is geen bezwaarmogelijkheid opgenomen.
De inventarisatie van deze bomen is door professionele boomdeskundigen uitgevoerd, zij hebben alle bomen bekeken en de gebreken vastgelegd in een tabel. Zij hebben bepaald dat deze bomen een groot risico vormen voor de weggebruikers.

januari 2015

Rol van de belangengroepen.

Auteur: | Datum: 10-01-2015

Met de vertegenwoordigers van de diverse belangengroepen zijn afspraken gemaakt over de rol die zij kunnen en willen vervullen. Natuurlijk kunnen deze vertegenwoordigers , als spreekbuis voor de achterban, niet verantwoordelijk zijn voor het uiteindelijke resultaat van het project. Zij zien er op toe dat het proces goed wordt doorlopen, zij denken mee in planvorming en zorgen zij er voor dat de ingebrachte randvoorwaarden (door de achterban ingebrachte wensen en eisen over het beleid en de uitvoering van werkzaamheden aan laanbomen uit de achterban zo goed als mogelijk worden opgenomen in de planvorming.

Een doorkijk naar de toekomst.

Auteur: | Datum: 10-01-2015

Op basis van de bestaande landschapsvisie wordt er met alle vertegenwoordigers  van de belangengroepen gewerkt aan de toekomstvisie voor bomen langs de wegen in het buitengebied. Als eerste is de belangengroep Natuur & Landschap hier mee aan het werk gegaan. De vragen zijn onder meer : Hoe ziet het landschap er over een aantal decennia uit ? Dit is bepalend voor bijvoorbeeld de wijze waarop gekapt gaat worden en welke bomen we gaan herplanten.

De landschapsvisie is te downloaden door het volgen van deze link.

februari 2015

Onderzoek Flora- en faunawet

Auteur: | Datum: 02-02-2015

Voorafgaande aan de uitvoering van de kap van de risicobomen langs onze doorgaande wegen in het buitengebied deze winter, is een onderzoek uitgevoerd naar flora en fauna in verband met de zorgplicht die de Flora- en faunawet voorschrijft. Dit onderzoek is uitgevoerd door Stichting Staring Advies. Zij hebben geconstateerd dat 7 bomen potentieel geschikt zijn als verblijfplaats voor streng beschermde (boombewonende) vleermuissoorten. Deze 7 bomen worden nader onderzocht en aan de hand van de uitkomsten wordt gekeken op welke wijze we hiermee om moeten gaan conform de  Flora- en Faunawet.

Extra gebleste bomen tijdens uitvoering noodkap

Auteur: | Datum: 02-02-2015

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zijn een aantal bomen bijgeblest. Het betreft  hoofdzakelijk dode stammen in de bosranden die mogelijk een gevaar vormen voor de weggebruikers. Tijdens het flora en fauna-onderzoek zijn deze bomen ook meegenomen.
Verder blijkt dat een deel van de in het totaal 320 bomen al gekapt waren vanwege veiligheidsoverwegingen. Ook zijn een aantal bomen van andere eigenaren of vermoedelijk al weggehaald door boseigenaren en/of aanwonenden.

Pootrecht

Auteur: | Datum: 02-02-2015

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden voor de noodkap blijkt het in een enkel geval een zoektocht om eigenaarschap van een boom te achterhalen. In de kadastrale gegevens zijn in het verleden niet altijd oude rechten op vruchtgebruik vastgelegd (pootrecht).  Dit is vooral het geval bij de landgoederen.
Dit is nu opgelost door ter plekke door te spreken met de betreffende landgoedeigenaren welke bomen van de gemeente zijn en van welke bomen het vruchtgebruik bij de landgoedeigenaren ligt en daarmee het hout vervalt aan de landgoedeigenaren.

mei 2015

Notulen overleg 16 april 2015

Auteur: | Datum: 11-05-2015

Op 16 april heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Download verslag button

Ingebrachte randvoorwaarden uit de landbouw

Auteur: | Datum: 11-05-2015

De ingebrachte randvoorwaarden uit de landbouw zijn in beeld gebracht en besproken met de vertegenwoordigers van deze belangengroep. Deze randvoorwaarden zijn te vinden op de pagina "In beeld gebrachte randvoorwaarden" Heeft u vragen of mist u nog een randvoorwaarde mail dan naar onzebomen@lochem.nl.

juni 2015

Notulen overleg 7 mei 2015

Auteur: | Datum: 15-06-2015

Op 7 mei heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Download verslag button

juli 2015

Notulen overleg 4 juni 2015

Auteur: | Datum: 06-07-2015

Op 4 juni heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Download verslag button

september 2015

Notulen overleg 2 juli 2015

Auteur: | Datum: 08-09-2015

Op 2 juli heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Download verslag button

oktober 2015

Notulen overleg 20 augustus

Auteur: | Datum: 12-10-2015

Op 20 augustus heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

Download verslag button

november 2015

Notulen overleg 6 oktober 2015

Auteur: | Datum: 13-11-2015

Op 6 oktober heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw nu gecombineerd met recreatie. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

 

Download verslag button

december 2015

Notulen overleg 5 november 2015

Auteur: | Datum: 16-12-2015

Op 5 november heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw nu gecombineerd met recreatie. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

 

Download verslag button

januari 2016

Notulen overleg 26 november 2015

Auteur: | Datum: 19-01-2016

Op 26 november heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw nu gecombineerd met recreatie. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

 

Download verslag button

februari 2016

Notulen overleg 14 december

Auteur: | Datum: 08-02-2016

Op 14 december heeft een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de vertegenwoordigers van de belangengroep landbouw nu gecombineerd met recreatie. Het verslag van dit overleg kunt u hier downloaden.

 

Download verslag button